Reuhman Genealogie  

De oorsprong

In de tweede helft van de 18e eeuw kwam de oudst bekende voorvader, Johan Reuhman, vanuit Duitsland naar Friesland. In zijn overlijdensakte stond vermeld dat hij was geboren in Braunschweig, Duitsland. Volgens mijn vader was hij een Duitse soldaat.

Johan trouwde voor de eerste maal op 21 mei 1780 met Ymkje Bonnes, geboren 7 april 1749 in Ureterp/Siegerswoude. Zij kregen drie dochters, Lijsberd (Elisabeth) 1783, Sipkje 1784, en Gepke 1789.

Elisabeth kreeg, 38 jaar oud, op 28 september 1820 een dochter ďin onechtheid ter wereld gebragtĒ Imkje Reuhman. Imkje trouwde, 32 jaar oud,  in 1853 met Fedde Eelkes Stins. Zij kregen geen kinderen, en na het overlijden van Fedde trouwde Imkje in 1885  met Reitje Pieters Visser. Zij kregen twee zonen, die allebei slechts enkele dagen hebben geleefd.

Sipkje (Johans) trouwde, 36 jaar oud,  in 1821 met Bouwe Andries Zijlstra. Zij kregen ťťn zoon, Andries (1821-1822)die binnen een jaar na geboorte overleed.

Gepke (Johan) trouwde, 45 jaar oud, in 1834 met Meindert Eeuwes Feenstra, Zij kregen ťťn dochter, Jantjen. In 1857 trouwde Jantjen, 22 jaar oud, met Gellof Ypes Walstra. Voorzover mij bekend kregen zij ťťn kind, Gepke (1858). Gepke trouwde in 1879 met Yge Smits, twee kinderen Sible (1880-1893) en Gerlof (1881- 1881). In 1886 trouwde Gepke met Klaas Bajema. Zij kregen drie kinderen: Jantje, 1891, Gerlof, 1895, Antje, 1897.

 In 1806 trouwde Johan (56 jaar oud) opnieuw, nu met Hylke Aukes Krol (25 jaar oud). Zij kregen acht kinderen:

Jeltje (1810-1881) Antje (1812-1814).  Andries (1815-1866), Auke Johan (1817-1818), Aukje (1819-1819), Aukje (1820-1908), DaniŽl Johan (1821-1821) DaniŽl Johan  (1822-1903), hij is de vader van Hiltje (mijn overgrootmoeder).

Naamsgeving 1811

Tot aan de tijd van Napoleon blijft er een grote verscheidenheid in de naamgeving bestaan. De registers van familienamen danken hun ontstaan aan een aantal wetten, waarvan het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 voor Friesland het belangrijkste was. Bij dat decreet werden de inwoners verplicht een vaste familienaam aan te nemen. De inwoners die er al ťťn hadden moesten deze eveneens laten vastleggen. Het is vrij algemeen bekend, dat in Friesland in tegenstelling tot andere delen van het land de grote meerderheid van de bevolking voor 1811 geen familienamen, maar zogenaamde patronymica (vadersnamen) voerde. Een aanzienlijk deel van de bevolking was analfabeet, zodat niet allen hun naam konden schrijven zoals deze officieel luidt. Veel namen zijn daardoor verkeerd in de akten genoteerd. Voorts is gebleken dat de namen na 1811 nog vaak aanmerkelijk zijn veranderd, vooral in spelling. Ook kwam het voor dat vaders en zoons toch verschillende namen voerden, of dat een naam na enkele jaren zonder enig bezwaar werd verwisseld voor een andere. Napoleon had in het belang van zijn militie de burgerlijke stand ingevoerd. Napoleon was een bezetter en zijn dwingende voorschriften werden niet allemaal even serieus genomen. Velen vonden deze naamkwestie onzin en kwamen met allerlei fantasieŽn en schertsnamen aandragen. Toen echter na de val van Napoleon de burgerlijke stand bleef bestaan, hebben velen zich via een kostbare gerechtelijke procedure een nieuwe naam Ďgekochtí om hun onwelwillende schertsnaam kwijt te raken.

Een fragment uit dat decreet:

Art. 6 De familienaam, dien de vader, of, by ontstentenis van dien, de grootvader van vaders ziyde, verklaard heeft, te willen aannemen, of welke hem toegekend zal blyven, zal aan alle kinderen worden gegeven, die gehouden zullen zyn, denzelven te voeren en aan te nemen in de akten; te dien einde zal de vader, of, by gebreke van dien, de grootvader, de aanwezig zynde kinderen en kleinkinderen in zyne opgave vermelden, alsmede derzelver woonplaats; en dezulke onzer onderdanen, die hunnen vader, of by ontstentenis van denzelven, hunnen grootvader nog in leven hebben, behoeven slechts te verklaren, dat hy nog in leven is, benevens de plaats van zyn verblyf.

De akte van naamgeving voor Johan luidt:

Voor ons fungerend Maire der Gemeente van Koudum, kanton Hindeloopen Arrondissements Sneek, Departement Vriesland, gecompareerd zijn de Johan Ruehman, wonende te Koudum, heeft dezelve verklaard, dat hij behoudt den naam van Ruehman voor familienaam, dat hij heeft navolgend getal dochters, te weeten Lysberd oud 29 jaren, wonende te Workum, Sipkje oud 27 jaren, wonende te Nyega, Gepke oud 18 jaren, Jel oud 1 jaar deze drie woonachtig te Koudum, en heeft deze met ons geteekend, den 5 januari 1812. Johan Ruehman, Felke Wouters.  

Dit betekent dat  Johan  in het jaar 1812 de naam "Ruehman" als familienaam heeft ingevoerd. Het kan zijn dat ook hij de naam verkeerd heeft gespeld. Uit mijn onderzoek blijkt dat vrij spoedig in officiŽle akten (voorzover ik daar de hand op heb kunnen leggen) de naam wordt geschreven als "Reuhman" en zoals uit de hiernavolgende opsomming van de aktes die betrekking hebben op zijn kinderen blijkt, wist Johan zelf niet altijd hoe hij zijn naam moest schrijven. In het Trouwregister Hervormde gemeente Koudum DTB nr 374 waarin het huwelijk van 21 mei 1870 van Johan met Imkje Bonnes wordt bevestigd heet hij "Johan Antoon Reman". In het Trouwregister van het Gerecht Hemelumer Oldeferd waarin het huwelijk van Johan met Hylk Aukes Krol wordt bevestigd, staat zijn naam  geschreven als "Johan Reuchman". In het trouwboek zelf staat "Ruehman".

Elisabeth (1783) heet "Reuhman" in de geboorteakte (1820) en de huwelijksakte (1855) van haar dochter Imkje.

Sipkje Johans (1784) heet "Reuhman" in haar huwelijksakte (1821). Vader Johan tekent met "Ruehman".

Gepke Johan (1789), heet in haar huwelijksakte (1834) "Rhuman", in de geboorteakte van haar dochter Jantjen Feenstra "Rhuman", maar in haar overlijdensakte (1870) "Reuhman".

Jeltje (1810-1881) heet in haar huwelijksakte (1838) "RhŁman"

Antje (1812-1814) in de geboorteakte en de overlijdensakte "Rhuman"

Andries (1815-1866) blijft heel zijn leven "Rhuman" heten. Hetzelfde geldt voor zijn kinderen: Symen (1852-1853), Hylkjen (1854-1907), Sybrigje (1855-1872)

Auke, 1817-1818, heet "Rhuman"

Aukje, 1819-1819, "Rhuman"  vader Johan ondertekent de geboorteakte met "Ruchman"

Aukje, 1820-1890, heet in haar eigen huwelijksakte en in de geboorteakten van haar kinderen "Reuhman". De geboorteakte van Aukje heb ik niet kunnen vinden.

DaniŽl Johan, 1821-1821, heet in geboorte- en overlijdensakte "Reuhman"

DaniŽl Johan , 1822-1903, heet in de geboorteakte en de verdere aktes "Reuhman". Vader Johan ondertekent geboorteakte met Ruchman.

Geconcludeerd kan worden dat wij aan DaniŽl Johan (1822-1903) te danken hebben dat onze naam "Reuhman" is en geen "Rhuman" of anderszins.

Buitenland

Zeer waarschijnlijk zullen er in de tweede helft van de 18e eeuw en begin 19e eeuw  leden van de familie Reuhman vanuit Friesland en vanuit Duitsland zijn geŽmigreerd. Tot nog toe heb ik  alleen kunnen vinden dat Hylkje Reuhman, geboren 26 maart 1864 in Koudum, Hemelumer Oldefer, dochter van DaniŽl Johan Reuhman en Foekjen Hotses Kleistra samen met haar echtgenoot Jelle de Hoop, geboren 10 oktober 1862 in Koudum, Hemelumer Oldeferd naar Amerika is vertrokken. In 1889 namen zij  ss Schiedam. Dit schip was gebouwd in 1874 als San Marcus en in 1878 gehuurd en later gekocht door NASM ĒHolland America LineĒdie het schip in de vaart bracht onder de naam ss Schiedam. Hun dochter Baukje is 5 maanden oud op dat schip overleden.

Op verschillende sites, onder andere Ancestry.com ben ik in Amerika mensen tegengekomen met de naam Reuhman.

Op de site Family Search Internet is er een Individual Record van Anna Reuhman, geboren 10 maart 1758 in Siegen, Westfalen. Ouders zijn Philip Henrich Reuhman en Dorothea. Op de site NeubŁrger in Assmannshausen Henrich Reuhman kwam in 1718 van Rosenthal in LŁneburgisch.

In Nieuw Zeeland wonen John Peter Reuhman en Dana Maria Reuhman. Zij zijn de kinderen van Johan Teunis Reuhman,  die in 1953 naar Nieuw Zeeland emigreerde. Johan Teunis is de zoon uit het tweede huwelijk van mijn grootvader DaniŽl Reuhman.