Parenteel van Johan Reuhman

1 Johan Reuhman is geboren omstreeks 1754 in het hertogdom Braunschweich Duitsland. Johan is overleden op 26-06-1823 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, ongeveer 69 jaar. Uit de overlijdensakte: Beroep Johan tuinman
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar, op 21-05-1780 met Ymkje Bonnes, 31 jaar. Ymkje is geboren op 07-04-1749 in Ureterp Siegerswoude, dochter van Eelkes Bonnes en Sipkjen Sjoerds. Ymkje is overleden omstreeks 1805 in Koudum, ongeveer 56 jaar.
(2) trouwde, ongeveer 52 jaar, op 19-10-1806 in Koudum met Hylk Aukes Krol, ongeveer 25 jaar. 
Hylk Aukes is geboren op 13-06-1780 in Koudum, dochter van Auke Jans Krol en Jel Boris Heineman. Auke Jans en Jel Boris zijn te Koudum getrouwd op 2 mei 1779.  Hylk Aukes is overleden op 13-09-1833 in Hemelumer Oldeferd, ongeveer 52 jaar.

Kinderen van Johan en Ymkje:

1 Elisabeth (Lysberd) Reuhman, geboren op 01-07-1783 in Koudum. Zie 1.1
2 Sipkje Johans Reuhman, geboren op 09-10-1784 in Koudum Zie 1.2.
3 Gepke Johan Reuhman, geboren op 03-10-1789 in Koudum Zie 1.3.  


Kinderen van Johan en Hylk Aukes: 

1 Jel(tje) Johan Reuhman, geboren in 1810 in Koudum Zie 1.4.
2 Antje Reuhman, geboren op 19-02-1812 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Antje is overleden op 16-07-1814 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 2 jaar.
3 Andries Johans Reuhman (Rhuman), geboren op 27-03-1815 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Zie 1.5.
4 Auke Johan Reuhman, geboren op 18-04-1817 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Auke Johan is overleden op 13-08-1818 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 1 jaar.

5 Aukjen Reuhman (Ruchman), geboren op 29-04-1819 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Aukjen is overleden op 30-04-1819.
6 Aukje Reuhman, geboren in 1820 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Zie 1.6.
7 DaniŽl Johan Reuhman, geboren op 07-06-1821 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. DaniŽl Johan is overleden op 03-10-1821 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 3 maanden.
8 DaniŽl Johan Reuhman, geboren op 30-12-1822 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Zie 1.7.


1.1 Elisabeth (Lysberd) Reuhman is geboren op 01-07-1783 in Koudum, dochter van Johan Reuhman en Ymkje Bonnes. Elisabeth (Lysberd) is overleden op 27-12-1837 in Hemelumer Oldephaert, 55 jaar. Elisabeth (Lysberd) bleef ongehuwd.

Kind van Elisabeth (Lysberd) uit onbekende relatie:

1 Imkje Reuhman, geboren op 28-09-1820 in Hemelumer Oldeferd. Zie 1.1.1.

 

1.1.1 Imkje Reuhman is geboren op 28-09-1820 in Hemelumer Oldeferd. 
Uit de geboorteakte: Trijntje Dirks de Jong, oud 50 jaar, van beroep vroedvrouw, heeft een kind voorgesteld zijnde van het vrouwelijk geslacht dat door haar hulpvaardigheid in onechte is ter wereld gebragt uit Elisabeth Reuhman.
Imkje is overleden op 06-02-1890 in Hindeloopen, 69 jaar.
Uit de overlijdensakte van Imkje: De naam wordt geschreven als Iemkje.De getuigen waren een executeur en een deurwaarder.
Imkje:
(1) trouwde, 32 jaar, op 06-09-1853 in Hindeloopen met Fedde Eelkes Stins, 53 jaar. Fedde Eelkes is geboren in 1800 in Hindeloopen, zoon van Eelke Jans Stins en Janke Sytzes. Fedde Eelkes is overleden op 06-04-1854 in Hindeloopen, 54 jaar.
(2) trouwde, 34 jaar, op 06-05-1855 in Hindeloopen met Reitje Pieters Visser, 50 jaar.
Uit de huwelijksakte: Imkje is de meerderjarige dochter van Elisabeth Reuhman, te Koudum gewoond hebbende en aldaar overleden (zijnde de vader niet wettiglijk bekend).
Reitje Pieters is geboren op 06-10-1804 in Hindeloopen, zoon van Pieter Reitjes Visser en Trijn Heilkes van Huizum. Reitje Pieters is overleden op 27-02-1885 in Hindeloopen, 80 jaar.  

Kinderen van Imkje en Reitje Pieters:

1 Pieter Reitjes Visser, geboren op 29-11-1856 in Hindeloopen. Pieter Reitjes is overleden op 07-12-1856 in Hindeloopen, 8 dagen.
2 Pieter Reitjes Visser, geboren op 03-05-1859 in Hindeloopen. Pieter Reitjes is overleden op 07-05-1859 in Hindeloopen, 4 dagen.


1.2 Sipkje Johan Reuhman is geboren op 09-10-1784 in Koudum, dochter van Johan Reuhman en Ymkje Bonnes. Sipkje Johan is overleden op 04-04-1860 in Hemelumer Oldeferd, 75 jaar. Sipkje Johan trouwde, 36 jaar, op 25-01-1821 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde met Bouwe Andries Zijlstra, 29 jaar.
Uit de huwelijksakte: Bouwe is van bedrijf arbeider. De moeder van de bruid en de vader en moeder van de bruidegom zijn overleden. Na voorlezing van de stukken en de vraag of de aanstaande echtgenoten elkaar over en weer tot man en vrouw willen nemen wordt gevraagd of zij het kind door de bruid ter wereld gebragt te Koudum op de 15e december des gepasseerde jaar 1820 en de naam gegeven van Andries, als uit hem en deszelfs bruid voor hun wettig kind erkennen ingevolge artikel 331 van het BW waarop door elk hunner op beide vragen een toestemmend antwoord gegeven zijnde.
De getuige Johan Reuhman, oud zeven en zestig jaren van bedrijf tuinman, is de vader van de bruid, de andere getuigen zijn de bruidegom en de bruid vreemd. En is deze akte na voorlezing door de getuigen verteekend als hebbende de bruidegom en bruid aan ons verklaard niet te kunnen schrijven.
De vader tekent Johan Ruehman


Bouwe Andries is geboren in 1792 in Workum, zoon van Andries Gerrits Zijlstra en Lemme Engberts. Bouwe Andries is overleden op 16-07-1841, 49 jaar. 
Kind van Sipkje Johans en Bouwe Andries:

1 Andries Zijlstra, geboren op 15-12-1820 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. 
Notitie bij de geboorte van Andries: Ouders niet gehuwd.
Andries is overleden op 15-07-1822 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 1 jaar.


1.3 Gepke Johan Reuhman is geboren op 03-10-1789 in Koudum, dochter van Johan Reuhman en Ymkje Bonnes. Gepke Johan is overleden op 10-02-1870 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 81 jaar.  Gepke Johan trouwde, 44 jaar, op 29-06-1834 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde met Meindert Eeuwes Feenstra, 51 jaar. Meindert Eeuwes is geboren op 23-12-1782 in Hemelumer Oldephaert. Hij is weduwnaar van Antje Alberte (1787-1829), met wie hij trouwde op 09-04-1809 in Koudum. Meindert Eeuwes is overleden op 01-12-1853 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 70 jaar. Kind van Gepke Johan en Meindert Eeuwes:

1 Jantjen Feenstra, geboren op 04-07-1834 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.


1.4 Jel(tje) Johan Reuhman is geboren in 1810 in Koudum, dochter van Johan Reuhman en Hylk Aukes Krol. Jel(tje) Johan is overleden op 21-06-1881. Jel(tje) Johan trouwde, 30 jaar, op 09-09-1838 in Hindeloopen met Heere Sjoerds Heeres, 27 jaar.
 

Uit de huwelijksakte: Heeze, van beroep arbeider, thans nog in dienst van de Nationale Militie. Vader bruidegom is overleden.
De achternaam van Jel Johan wordt geschreven als Rhuman. Jel is van beroep dienstmeid, meerderjarige dochter van wijlen Johan Rhuman en van Hylke Aukes Krol, beide overleden.
De achternaam van Heere Sjoerds wordt geschreven als Heezes.

Heere Sjoerds is geboren op 13-09-1812 in Hindeloopen. Heere Sjoerds is overleden.

Kind van Jel(tje) Johan en Heere Sjoerds:

1 Sjoerd Heeres, geboren op 01-10-1839 in Hindeloopen. Sjoerd is overleden op 02-10-1909, in Wageningen, 69. Sjoerd trouwde, 27 jaar, op 14-02-1867 in Harlingen met Beitske Feddema, 26 jaar. Beitske is geboren op 02-07-1840 in Harlingen. Beitske is overleden op 05-09-1908 in Harlingen, 68 jaar.

Kinderen van Sjoerd en Beitske:

1 Heere/Herman Heeres, geboren op 09-12-1867 in Harlingen

2 Jan Heeres, geboren op 28-10-1868 in Harlingen

3 Sjoerd Heeres, geboren op 20-09-1870 in Harlingen

4 Feikje Heeres, geboren op 26-01-1873 in Harlingen, overleden op 08-05-1928

5 Jeltje Heeres, geboren op 06-04-1875 in Harlingen, overleden op 22-04-1878

6 Ytje Heeres, geboren op 09-01-1877 in Harlingen


1.5 Andries Johans Reuhman is geboren op 27-03-1815 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, zoon van Johan Reuhman en Hylk Aukes Krol.  
Uit de geboorteakte:
Vader ondertekent met " Ruchman"; familienaam vader ook vermeld als "Reuhman".

Andries Johans is overleden op 16-07-1865 in Wymbritseradeel, 50 jaar. 
In de overlijdensakte wordt de naam geschreven als Rhuman

Andries Johans trouwde, 31 jaar, op 16-05-1846 in Wymbritseradeel met Geertje Sijmons Talsma, 31 jaar.
Notitie bij het huwelijk: De naam wordt geschreven als Rhuman. Ouders bruid en bruidegom overleden. De bruidegom heeft aan zijn verplichting ten aanzien der Nationale Militie voldaan. De bruidegom tekent A.J.Rhuman.
Geertje Sijmons is geboren in 1815 in Oosterend, dochter van Sijmon Jetses Talsma en Sijbrig Hendriks. Geertje Sijmons is overleden op 08-11-1863 in Wymbritseradeel, 48 jaar. 

Kinderen van Andries Johans en Geertje Sijmons:

1 Symen Reuhman, geboren op 10-05-1852 in Wymbritseradel. Symen is overleden op 04-07-1853 in Wymbritseradeel, 1 jaar.
2 Hylkjen Reuhman, geboren op 13-01-1854 in Wymbritseradeel. Hylkjen is overleden op 03-01-1907 in Sloten, 52 jaar. Zij is getrouwd met Pieter Jans Smit op 05-02-1882. Zie 1.5.2.
3 Sybrigje Reuhman, geboren op 19-11-1855 in Wymbritseradel. Sybrigje is overleden op 09-09-1872 in Hennaarderadeel, 16 jaar.

1.5.2.

 Hylkjen Reuhman (Rhumann) is geboren op 13-01-1854 in Wymbritseradeel, dochter van Andries Johans Reuhman (Rhuman) en Geertje Sijmons Talsma. Hylkjen is overleden op 03-01-1907 in Sloten, 52 jaar. Hylkjen trouwde, 27 jaar, op 05-02-1882 in Haskerland met Pieter Jans Smit, 33 jaar oud. Pieter Jans is geboren op 24-03-1848 in Joure, zoon van Jan Hendriks Smit en Haebeltje Jans Wijngaarden. Pieter Jans is overleden op 01-04-1929 in Ferwerderadeel, 81 jaar. Hij trouwde voorheen op 16-08-1874 in Haskerland met Rienskje Pieters de Jong. Hij trouwde later op 25-09-1913 in Haskerland met Sybrigje van Dijk (geboren in 1848).

Kinderen van Hylkjen en Pieter Jans:

        1 Haebeltje Smit, geboren op 03-02-1883 in Sloten, overleden 03-12-1883

        2 Getje Smit, geboren op 29-03-1884 in Sloten, trouwde 15-12-1919 te Sneek met Foppe de Jong

        3 Jan Smit, geboren op 04-12-1885 in Sloten, overleden 01-05-1934, trouwde 09-05-1912 met Sijke Steensma

        4 Andries Smit, geboren op 30-12-1887 in Sloten, overleden 05-09-1888

        5 Ymkje Smit, geboren op 30-01-1889 in Sloten.

        6 Andries Smit, geboren op 09-12-1890 in Sloten, trouwde 21-05-1913 met Annigje Visser

        7 Gorrit Smit, geboren op 12-01-1892 in Sloten. Zie 1.5.2.7.

.

1.5.2.7 Gorrit Smit* is geboren op 12-01-1892 in Sloten, zoon van Pieter Jans Smit en Hylkjen Reuhman (Rhumann). Gorrit is overleden op 13-03-1967 in Sloten, 75 jaar. Gorrit trouwde, 24 jaar, op 24-08-1916 in Sloten met Murkje Reuhman*, 22 jaar. Murkje is geboren op 22-09-1893 in Gaasterland, dochter van Johan Reuhman en Wijtske Feenstra. Murkje is overleden op 16-02-1975 in Sloten, 81 jaar.

* Grootvader Andries Reuhman van Gorrit en grootvader DaniŽl Reuhman van Murkje waren broers.

Kinderen van Gorrit en Murkje:

        1 Hielkje Smit, geboren op 03-11-1918 in Sloten, trouwde 27-06-1940 met Karel Eerhard.

            Kind van Hielkje en Karel: Wietske Eerhard

        2 Johan Smit, geboren op 09-11-1921 in Sloten, trouwde 21-07-1955 met A. de Jong

        3 Wietske Smit, geboren op 17-09-1931 in Sloten, overleden 13-09-2003, trouwde 09-08-1956 met Bonne Meintema


1.6 Aukje Reuhman is geboren in 1820 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, dochter van Johan Reuhman en Hylk Aukes Krol. Aukje is overleden op 03-10-1908 in Harlingen, 88 jaar.  Aukje trouwde, 29 jaar, op 14-06-1849 in Harlingen met Jan Annes Molenaar, 31 jaar.
Uit de huwelijksakte: Jan Annes is tichelaar en onvermogend tot het betalen der kosten van die acte, bewijzen en schrifturen, welke bij voltrekking van het door hem voorgenomen huwelijk noodig sijn.
Aukje ondertekent met Aukje Remans.

Jan Annes is geboren in 12-11-1817 in Midlum, zoon van Anne Mes Molenaar en Rinske Klaazes. Jan Annes is overleden op 23-02-1884.

Kinderen van Aukje en Jan Annes:

1 Anne Molenaar, geboren op 16-03-1850 in Harlingen, overleden 07-04-1850
2 Anne Molenaar, geboren op 29-06-1851 in Harlingen, overleden 20-05-1858
3 Hylkje Molenaar, geboren op 21-02-1853 in Harlingen, overleden 02-08-1858
4 Rinske Molenaar, geboren op 05-06-1855 in Harlingen, overleden 23-12-1855
5 Jeltje Molenaar, geboren op 15-06-1856 in Harlingen.
6 Rinske Molenaar, geboren op 18-07-1858 in Harlingen.


1.7 DaniŽl Johan Reuhman is geboren op 30-12-1822 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, zoon van Johan Reuhman en Hylk Aukes Krol. 
Uit de geboorteakte: Vader ondertekent met " Ruchman"
DaniŽl Johan is overleden op 09-12-1903 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 80 jaar. DaniŽl Johan trouwde, 29 jaar, op 06-06-1852 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde met Foekjen Hotses Kleistra, 22 jaar.
Uit de huwelijksakte: DaniŽl Johan is postlooper en heeft voldaan aan de Nationale Militie. De ouders van de bruidegom en de vader van de bruid zijn overleden. De bruid en de moeder van de bruid hebben verklaard niet te kunnen schrijven. Foekjen Hotses is dienstmeid.
Foekjen Hotses is geboren op 25-04-1830 in Workum, dochter van Hotse Wyntjes Kleistra en Hiltje Pieters Cavelier. Hotse Wyntjes, geboren in 1806 te Workum en overleden op 19-03-1849 in Workum is de zoon van Wyntjes Tjamkes Kleistra en Adriaantje Hotses. Hiltje Pieters, geboren op 21-12-1804 en overleden op 23-05-1859 in Workum, is de dochter van Pieter Johannes Cavelier, geboren 1774 te Workum en overleden 18-01-1847 en Foek Richolt geboren 1781 en overleden 21-04-1807. Hotse Wyntjes en Hiltje Pieters trouwden op 02-11-1828 in Workum.  Foekjen Hotses is overleden op 26-04-1890, 60 jaar. 

Kinderen van DaniŽl Johan en Foekjen Hotses:

1 Johan (DaniŽls) Reuhman, geboren op 06-02-1853 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Johan (DaniŽls) is overleden op 20-07-1860 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 7 jaar.

2 Hotze Reuhman, geboren op 14-05-1854 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.
3 Hylkje DaniŽls Reuhman, geboren op 25-07-1855 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.  Hylkje DaniŽls is overleden op 10-12-1855 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 4 maanden.
4 Hiltje Reuhman, geboren op 26-10-1856 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Hiltje is overleden op 26-11-1858 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 2 jaar.

5 Hylkje DaniŽls Reuhman, geboren op 31-08-1858 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Hylkje DaniŽls is overleden op 12-11-1858 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 2 maanden.
6 Hiltje Reuhman, geboren op 02-02-1860 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. zie 1.7.1.
7 Johan Reuhman, geboren op 17-12-1861 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. zie 1.7.2.
8 Hylkje Reuhman, geboren op 26-03-1864 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. zie 1.7.3.
9 Andries Reuhman, geboren op 08-11-1866 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Andries is overleden op 24-01-1867 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 2 maanden.
10 Jeltje Reuhman, geboren op 03-04-1868 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.  Jeltje is overleden op 15-05-1868 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 1 maand.
11 Waltertje Reuhman, geboren op 03-04-1868 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Waltertje is overleden op 14-09-1868 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 5 maanden.
12 Pietertje Reuhman, geboren op 10-06-1869 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.  Pietertje is overleden op 21-07-1901 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 32 jaar. Pietertje bleef ongehuwd.
13 Jeltje Reuhman, geboren op 23-12-1870 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde . Jeltje is overleden op 26-12-1870 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 3 dagen.
14 Reuhman, levenloos geboren dochter, geboren op 02-11-1871 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. 


1.7.1 Hiltje Reuhman is geboren op 02-02-1860 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, dochter van DaniŽl Johan Reuhman en Foekjen Hotses Kleistra. Hiltje is overleden op 11-09-1954 in Hennaarderadeel, 94 jaar.

Hiltje:

(1) begon een relatie met Haring Jans Nauta. Haring is geboren op 11-02-1855 in Wymbritseradeel, zoon van Jan Harings Nauta en Iebel Michiels Vos. Haring is overleden op 20-10-1923 in Sneek, 68 jaar. Hij trouwde later op 19-05-1877 in Wymbritseradeel met Liesbeth (Elisabeth Tussijns) Vlink (1855-1942)

(2) trouwde, 26 jaar, op 10-04-1886 in Hindeloopen met Murk Stallinga, 32 jaar. Het huwelijk werd ontbonden op 24-01-1907 in Harlingen. Murk is geboren op 03-07-1853 in Wolsum gem Wymbritseradeel, zoon van Douwe Murk Stallinga en Sietske Andries Schaafsma.Uit de huwelijksakte: Het beroep van de bruidegom is boerenknecht. De bruid verklaarde niet de schrijfkunst te hebben geleerd.
(3) trouwde, 47 jaar oud, op 30-11-1907 in Wonseradeel met Yme de Jong, 44 jaar. Yme is geboren op 01-06-1863 in Wonseradeel. Yme is overleden op 22-04-1949 in Bolsward, 85 jaar.
 

Kind van Hiltje en Haring:

1 DaniŽl Reuhman, geboren op 04-05-1877 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.zie 1.7.1.1.


Kinderen van Hiltje en Murk:

1 Sytske Stallinga, geboren op 15-05-1886 in Hindeloopen.
2 Douwe Stallinga, geboren op 19-07-1887 in Bolsward  Douwe is overleden op 27-10-1887 in Bolsward, 3 maanden.
3 Foekje Stallinga, geboren op 03-07-1888 in Bolsward. Foekje is overleden op 03-08-1889 in Bolsward, 1 jaar.
4 Douwe Stallinga, geboren op 18-08-1889 in Bolsward.  Douwe is overleden in 1891 in Bolsward, ongeveer 1 jaar.
5 Foekje Stallinga, geboren op 06-02-1891 in Bolsward. Foekje is overleden op 20-05-1891 in Bolsward, 3 maanden.
6 Douwe Stallinga, geboren op 31-05-1892 in Bolsward. Douwe is overleden op 09-08-1892 in Bolsward, 2 maanden.

7 Baukje Stallinga, geboren op 18-07-1893 in Bolsward. Baukje is overleden op 10-06-1894 in Bolsward, 10 maanden.  


1.7.2 Johan Reuhman is geboren op 17-12-1861 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, zoon van DaniŽl Johan Reuhman en Foekjen Hotses Kleistra. Johan is op 13-12-1951 overleden, 89 jaar oud.
Johan trouwde, 20 jaar, op 02-11-1882 in Gaasterland  met Wijtske Feenstra, 20 jaar.
Uit de huwelijksakte: vader bruid overleden, de moeders van het bruidspaar hebben verklaard niet te kunnen tekenen, omdat zij geen schrijven geleerd hadden.
Wijtske is geboren op 23-11-1861 in Harick, dochter van Murk Wiebes Feenstra en Tietje Jans Schotanus. Wijtske is overleden op 12-06-1921, 59 jaar.
 

                                                                                                                               


Kinderen van Johan en Wijtske:

1 Foekje Reuhman, geboren op 06-02-1883 in Gaasterland. Foekje is overleden op 16-09-1972 te Sneek. Zie 1.7.2.1.
2 Tiete Reuhman, geboren op 28-11-1886 in Gaasterland. Zie 1.7.2.2.
3 Murk Reuhman, geboren op 29-06-1889 in Gaasterland. Murk is overleden op 29-10-1889 in Gaasterland, 4 maanden.
4 Hielkje Reuhman, geboren op 26-04-1891 in Gaasterland. Zie 1.7.2.3.

5 Murkje Reuhman, geboren op 22-09-1893 in Gaasterland. Zie 1.7.2.4.
6 Pietertje Reuhman, geboren op 23-11-1894 in Balk. Zie 1.7.2.5.
7 Jan Reuhman, geboren op 08-05-1896 in Gaasterland. Zie 1.7.2.6.
8 DaniŽl Reuhman, geboren op 30-12-1898 in Gaasterland. DaniŽl is overleden op 16-05-1908 in Gaasterland, 9 jaar.
9 Klaas Reuhman, geboren op 21-08-1900 . Klaas is overleden op 11-02-1901 in Gaasterland, 5 maanden.
10 Hiltje Reuhman, geboren op 07-06-1905 in Gaasterland. Hiltje is overleden op 11-06-1905 in Gaasterland, 4 dagen.


1.7.3 Hylkje Reuhman is geboren op 26-03-1864 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, dochter van DaniŽl Johan Reuhman en Foekjen Hotses Kleistra. 
Hylkje trouwde, 24 jaar, op 18-05-1888 in Hindeloopen met Jelle de Hoop, 25 jaar.
Uit de huwelijksakte: De moeders van de bruid en de bruidegom verklaren hunne namen niet te kunnen plaatsen uit hoofde geen schrijven geleerd hebbende.
Jelle is geboren op 10-10-1862 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, zoon van Jan Jelles de Hoop en Baukje Karels Westhof.
Hylkje en Jelle zijn in 1889 geemigreerd naar ArgentiniŽ.
Kind van Hylkje en Jelle:

1 Baukje de Hoop, geboren op 06-05-1889 in Hindeloopen. Baukje is overleden op 17-10-1889 a/b ss Schiedam, 5 maanden.


1.7.1.1 DaniŽl Reuhman is geboren op 04-05-1877 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, zoon van Haring Jans Nauta en Hiltje Reuhman. 
 

                                                                               

 

DaniŽl is overleden op 25-09-1929 in Rotterdam, 52 jaar. Notitie bij DaniŽl: Op 24 juni 1898 is voor de ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Bolsward verschenen Hiltje Reuhman, oud 38 jaren, welke verklaart bij deze te erkennen als haar kind een kind van het mannelijk geslacht, geboren uit comparante op den vierden mei 1877 te Koudum, ingeschreven in het geboorteregister dier gemeente onder den voornaam van DaniŽl,
Beroepen:

vanaf 1896

   

varensgezel

 

[bron: Inschrijving Nationale Militie 03-03-1897 nr 19]

vanaf 1897

   

stoker

 

[bron: Toestemming aangaan huwelijk Korps Torpedisten]

vanaf 1898

   

machinist

 

[bron: certificaat afkondiging voorgenomen huwelijk]

vanaf 1900 tot 1919

   

stoker, los werkman, zeeman, stoker, machinist/stoker, werkeloos

 

[bron: adressenboek Rotterdam]

vanaf 1919 tot 1929

   

koffiehuishouder/logementhouder Feijenoordstraat 43b (DaniŽl was logementhouder van het Cafť Rijn en Zeevaart, Feijenoordstraat, tevens logement en aanneming van arbeiders voor Rijn en Zeevaart.
In 1908 waren daar gevestigd vishandel en stuurman H.J. Schoon en D. Hartog bootwerker. Van 1909 tot 1917 wordt het adres niet genoemd in het beroepenboek. In 1917 was er gevestigd logementhouder M. Venema. In 1931 weduwe M. Reuhman, koffiehuishoudster. In het adressen/beroepenboek 1934/1935 is H. Nooitgedagt koffiehuis- en logementhouder en in 1939 J. Nooitgedagt.)

 

[bron: beroepenboek Rotterda,]

DaniŽl:
(1) trouwde, 21 jaar, op 09-07-1898 in Wonseradeel met Hinke Bakker, 23 jaar.
Uit de huwelijksakte. De bruidegom is minderjarig. Behalve de getuigen is alleen de moeder van de bruidegom genoemd. Deze is ook aanwezig. Van de bruid wordt verklaard dat zij de meerderjarige natuurlijke niet-erkende dochter is van Hinke Bakker, arbeidster, wonende te Makkum.
De bruidegom en bruid verklaarden bij deze voor hunnen zoon te erkennen een kind van het mannelijk geslacht op den tweeden maart 1898 te Makkum geboren, ingeschreven in het register van geborenen dezer gemeente onder de voornaam van Berend als kind van Hinke Bakker.
DanŽl tekent met D. Reuhmann. Hiltje tekent H. Reuhman.

Hinke is geboren op 20-11-1874 in Makkum, dochter van Hinke Bakker. Uit de geboorteakte: Comparant Berend van der Wal, oud 56 jaren, vader in het Weeshuis, wonende te Makkum, welke verklaarde dat in zijn tegenwoordigheid een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit Hinke Bakker, dienstmeid, wonende te Makkum, ongehuwd, aan welke hij verklaarde de voornaam te geven van Hinke.
Hinke is overleden op 13-11-1921 in Rotterdam, 46 jaar.  Zij is begraven te Rotterdam.
(2) trouwde, 44 jaar, op 12-04-1922 in Rotterdam met Maria Elisabeth van Sitteren, 38 jaar oud. Maria Elisabeth is geboren op 18-04-1883 in Gorinchem, dochter van Jacobus van Sitteren en Aaltje Elisabeth de Groot. Maria Elisabeth is overleden op 02-09-1951 in Rotterdam, 68 jaar.
Beroep:

vanaf 1931 tot 1951

   

kamerverhuurster (In 1939 waren in het huis aan de Tidemanstraat 48a de volgende personen woonachtig:
P.T. Garnier, W. de Graaf, E. Koppelaar, wed.M.E. Reuhman-van Sitteren, P. Wiesma)

 

[bron: persoonskaart/adressenboek Rotterdam 1939]


Kinderen van DaniŽl en Hinke:

1 Berend Reuhman, geboren op 02-03-1898 in Wonseradeel . Zie 1.7.1.1.1.
2 Hotze Reuhman, geboren op 19-04-1899 in Rotterdam. 
Notitie bij de geboorte van Hotze: Plaats van bevalling: een huis aan den Breden Hilledijk
Hotze is overleden op 14-03-1905 in Rotterdam, 5 jaar.
Notitie bij overlijden van Hotze: Plaats overlijden: aan de Rosestraat
3 Hillegonda Catharina Reuhman, geboren op 03-07-1900 in Rotterdam.Notitie bij de geboorte van Hillegonda Catharina: Plaats van bevalling: een huis aan den Sumatraweg
Hillegonda Catharina is overleden op 13-02-1910 in Rotterdam, 9 jaar.

Notitie bij overlijden van Hillegonda Catharina: Plaats overlijden: Oeverstraat nr 18b
4 DaniŽl Reuhman, geboren op 17-11-1901 in Wonseradeel..  DaniŽl is overleden op 09-09-1903 in Rotterdam, 1 jaar.
Notitie bij overlijden van DaniŽl: plaats van overlijden: een huis aan de Roentgenstraat
5 DaniŽl Reuhman, geboren op 11-11-1903 in Rotterdam. Zie 1.7.1.1.2.
6 Hendrika Jacoba Reuhman, geboren op 19-12-1905 in Rotterdam. Zie 1.7.1.1.3.
7 Foekelina Pieternella Reuhman, geboren op 28-01-1910 in Rotterdam. Zie 1.7.1.1.4.

Kind van DaniŽl en Maria Elisabeth:

1 Johan Teunis Reuhman, geboren op 01-06-1925 in Gorinchem . Zie 1.7.1.1.5.


1.7.2.1 Foekje Reuhman is geboren op 06-02-1883 in Gaasterland, dochter van Johan Reuhman en Wijtske Feenstra. Foekje is overleden op 16-09-1972 in Sneek, 89 jaar. Foekje trouwde, 26 jaar, op 13-02-1909 in Sneek met Douwe Bosma, 32 jaar. Douwe is geboren op 18-04-1876 in Sneek. Douwe is overleden op 17-08-1967 in Sneek, 91 jaar. Hij is weduwnaar van Reinskje Boer (1877-1908), met wie hij trouwde op 24-01-1898 in Sneek.

Kinderen van Foekje en Douwe:

        1 Wytske Bosma, geboren op 13-10-1909 in Sneek.  

        2 Johan Bosma, geboren op 12-12-1912 in Sneek.        

        3 Johan Bosma, geboren op 02-05-1915 in Sneek.        

        4 Trijntje Bosma, geboren op 16-02-1918 in Sneek.

        5 Tietje Bosma, geboren op 22-11-1921 in Sneek.

        6 Willem Bosma, geboren op 13-02-1929 in Sneek.      


1.7.2.2 Tiete Reuhman is geboren op 28-11-1886 in Gaasterland, dochter van Johan Reuhman en Wijtske Feenstra.  Tiete trouwde, 21 jaar, op 21-12-1907 in Gaasterland met Klaas Atsma, 26 jaar.
Uit de huwelijksakte: de moeder van de bruid tekent: "Wietsch Veenstra"
Klaas is geboren in 1881 in Lemmer, zoon van Hielke Atsma en Johanna de Wit.

1.7.2.3 Hielkje Reuhman is geboren op 26-04-1891 in Gaasterland, dochter van Johan Reuhman en Wijtske Feenstra.  Hielkje is overleden op 23-03-1960 in Balk, 68 jaar. Hielkje trouwde, 21 jaar, op 04-05-1912 in Gaasterland met Minze ten Woude, 25 jaar. Minze is geboren op 27-03-1886 in Ruigahuizen, zoon van Pieter Reitjes ten Woude en Hiltje Jans Otter.  Minze is overleden op 17-12-1958 in Balk, 72 jaar.

Kinderen van Hielkje en Minze:

1 Johan ten Woude, geboren op 16-09-1914 in Gaasterland.

2 Wietske ten Woude, geboren op 19-10-1916 in Gaasterland.
3 Pieter ten Woude, geboren op 14-11-1922 in Gaasterland, overleden 22-07-1942 Saerbeck, Duitsland


1.7.2.4 Murkje Reuhman is geboren op 22-09-1893 in Gaasterland, dochter van Johan Reuhman en Wijtske Feenstra.  Murkje is overleden op 16-02-1975 in Sloten, 82 jaar.
Op de foto Murkje die tijdens een bezoek van prinses Beatrix aan Sloten in 1974 door haar de hand werd geschud en op de vraag hoe het met haar ging, antwoordde: net als uw grootmoeder eenzaam maar niet alleen.
Murkje trouwde, 22 jaar oud, op 24-08-1916 in Sloten met Gorrit Smit, 24 jaar. Gorrit is geboren op 12-01-1892 in Sloten, zoon van Pieter Smit en Hylke Reuhman (Rhuman). Gorrit is overleden op 13-03-1967 in Sloten, 75 jaar.
 

                                                                                                       


Kinderen van Murkje en Gorrit:

1 Hielkje Smit, geboren op 03-11-1918 in Sloten.

2 Johan Smit, geboren op 09-11-1921 in Sloten.
3 Wietske Smit, geboren op 17-09-1931 in Sloten.

Zie Gorrit Smit 1.5.2.7.


1.7.2.5 Pietertje Reuhman is geboren op 23-11-1894 in Balk, dochter van Johan Reuhman en Wijtske Feenstra.  Pietertje trouwde, 24 jaar, op 28-12-1918 in Gaasterland met Foeke Louwsma, 22 jaar. Foeke is geboren op 24-08-1896 in Harick, zoon van Koenraad Louwsma en Annigje Hogendorff. Foeke is overleden op 17-07-1960 in Wognum, 63 jaar.

Kind van Pietertje en Foeke:

1 Koenraad Louwsma, geboren op 16-03-1919 in Gaasterland, overleden op 12-10-1942 in Duitsland

 

1.7.2.6 Jan Reuhman is geboren op 08-05-1896 in Gaasterland, zoon van Johan Reuhman en Wijtske Feenstra. Jan is overleden in 1976 in Warns, 80 jaar. Jan trouwde met Griet Dam. Zij is geboren op 28-02-1901.

 

Kinderen van Jan en Griet:

          1 Piet Reuhman, geboren op 26-01-1926 zie 1.7.2.6.1

            2 Jan Reuhman, geboren op 15-06-1930. zie 1.7.2.6.2

         
1.7.1.1.1 Berend Reuhman is geboren op 02-03-1898 in Wonseradeel, zoon van DaniŽl Reuhman en Hinke Bakker. 
Uit de geboorteakte: Comparant is Berend van der Wal, oud 80 jaar, zonder beroep wonende te Makkum. Hij geeft aan dat in zijn tegenwoordigheid een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Hinke Bakker, dienstmeid, wonende te Makkum, ongehuwd aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Berend.
Berend is overleden op 18-09-1983 in Den Haag, 85 jaar. Berend trouwde, 23 jaar, op 15-06-1921 in Rotterdam met Jakomina Hendrika van den Heuvel, 21 jaar.
Uit de huwelijksakte: De ouders van de bruidegom en de moeder van de bruid, alhier tegenwoordig, verklaarden hunnen toestemming te geven, terwijl die toestemming door den vader van de bruid werd verleend bij authentieke akte.
Jakomina Hendrika is geboren op 12-06-1900, dochter van Martinus Lambertus van den Heuvel en Willempje Nouwen. Jakomina Hendrika is overleden in 1990 in Den Haag, 89 jaar.

Kind van Berend en Jakomina Hendrika:

1 DaniŽl Reuhman, geboren op 14-10-1921 in Rotterdam. zie 1.7.1.1.1.1.

 

1.7.1.1.1.1. DaniŽl Reuhman is geboren op 14-10-1921 in Rotterdam, zoon van Berend Reuhman en Jakomina van den Heuvel. DaniŽl trouwde met Adriana Bras. Adriana is geboren in 1921 in Rotterdam.

Kinderen van DaniŽl en Adriana:

1 DaniŽl Reuhman, geboren omstreeks 1950. zie 1.7.1.1.1.1.1.

2 Carla Hendrika Reuhman, geboren 26-09-1948. zie 1.7.1.1.1.1.2.

 

1.7.1.1.1.1.1. DaniŽl Reuhman is geboren omstreeks 1950, zoon van DaniŽl Reuhman en Adriana Bras. DaniŽl trouwde met Marlies. Marlies is geboren omstreeks 1955.

Kinderen van DaniŽl en Marlies:

1. Saskia Reuhman, geboren op 19-07-1984

2. Dorien Reuhman, geboren omstreeks 1986

 

1.7.1.1.1.1.2. Carla Hendrika Reuhman is geboren op 26-09-1948 in 's-Gravenhage, dochter van DaniŽl Reuhman en Adriana Bras. Carla trouwde, op 22-12-1976 in Middelharnis met Casper Post. Casper is geboren op 21-01-1950 in Rotterdam, zoon van Arie Post en Abigael Adriana Lamens. Kind van Carla en Casper: Sander Post, geboren op 18-05-1983 in Sommelsdijk.


1.7.1.1.2 DaniŽl Reuhman is geboren op 11-11-1903 in Rotterdam, zoon van DaniŽl Reuhman en Hinke Bakker. 
Notitie bij de geboorte van DaniŽl: Plaats van bevalling: Rosestraat
DaniŽl is overleden op 22-09-1990 in Rotterdam, 86 jaar. DaniŽl trouwde, 28 jaar oud, op 16-12-1931 in Rotterdam met Catharina van den Boogaart, 18 jaar oud. Catharina is geboren op 28-12-1912 in Rotterdam. Notitie bij de geboorte van Catharina: Plaats bevalling: de Ruijterstraat nr 22b
Catharina is overleden op 08-03-1988 in Hendrik-Ido-Ambacht, 75 jaar oud.
 

                                                                                                                                       


Kinderen van DaniŽl en Catharina:

1 Hinke Reuhman, geboren op 22-02-1933 in Rotterdam. Zie 1.7.1.1.2.1.
2 DaniŽl Reuhman, geboren op 02-01-1935 in Rotterdam Zie 1.7.1.1.2.2.
3 Berend Reuhman, geboren op 19-05-1937 in Rotterdam Zie 1.7.1.1.2.3.


1.7.1.1.3 Hendrika Jacoba Reuhman is geboren op 19-12-1905 in Rotterdam, dochter van DaniŽl Reuhman en Hinke Bakker. Hendrika Jacoba is overleden op 01-09-1962 in Rotterdam, 56 jaar. Hendrika Jacoba trouwde, 21 jaar, op 07-09-1927 in Rotterdam met Jacobus Jilles Pieter Bernardus Teunis van Mourik, 22 jaar. Het huwelijk werd ontbonden op 09-05-1947 in Rotterdam.Jacobus Jilles Pieter Bernardus Teunis is geboren op 31-12-1904 in Gorinchem. Jacobus Jilles Pieter Bernardus Teunis is overleden op 12-09-1976 in Leiden, 71 jaar. Hij trouwde later op 24-20-1947 in Rijswijk met Foekelina Pieternella Reuhman (1910-1976).

Kind van Hendrika Jacoba en Jacobus Jilles Pieter Bernardus Teunis:

1 Johanna van Mourik, geboren op 20-09-1928 in Gorinchem.


1.7.1.1.4 Foekelina Pieternella Reuhman is geboren op 28-01-1910 in Rotterdam, dochter van DaniŽl Reuhman en Hinke Bakker. Foekelina Pieternella is overleden op 12-09-1976 in Leiden, 66 jaar. Foekelina Pieternella:
(1) trouwde, 21 jaar, op 09-09-1931 in Gorinchem met Hermanus Jan Roelof Morang, 35 jaar. Het huwelijk werd ontbonden op 26-06-1944 in Rotterdam. Hermanus Jan Roelof is geboren op 16-07-1896 in Gorinchem, zoon van Johannes Hendrikus Hermanus Morang en Jannetje Enzler. Hermanus Jan Roelof is overleden op 02-10-1973 in Leerdam, 77 jaar.
(2) trouwde, 37 jaar, op 14-10-1947 in Rijswijk met Jacobus Jilles Pieter Bernardus Teunis van Mourik, 42 jaar. Jacobus Jilles Pieter Bernardus Teunis is geboren op 31-12-1904 in Gorinchem. Jacobus Jilles Pieter Bernardus Teunis is overleden op 12-09-1976 in Leiden, 71 jaar. Dit huwelijk werd ontbonden op 09-05-1947 in Rotterdam.

Kind van Foekelina Pieternella en Hermanus Jan Roelof:

1 Jannetje Morang, geboren op 11-09-1932 in Gorinchem.1.7.1.1.5 Johan Teunis Reuhman is geboren op 01-06-1925 in Gorinchem, zoon van DaniŽl Reuhman en Maria Elisabeth van Sitteren. Johan Teunis is overleden op 01-07-1983 in Nieuw Zeeland, 58 jaar. Johan Teunis trouwde in Nieuw Zeeland met Dorothyanne Wotton. Dorothyanne is geboren op 10-03-1933 in Bombay Hills Auckland. Dorothyanne is overleden op 20-05-1983 in Christchurch, 50 jaar.

Kinderen van Johan Teunis en Dorothyanne:

1 John Peter Reuhman, geboren op 19-05-1955 in Nieuw Zeeland Zie 1.7.1.1.5.1.
2 Dana Maria Reuhman, geboren op 27-04-1957 in Nieuw Zeeland Zie 1.7.1.1.5.2.


1.7.2.6.1. Piet Reuhman is geboren 26-01-1926, zoon van Jan Reuhman en Griet Dam. Piet trouwde met Pieterdina Kleine.

 

Kinderen van Piet Reuhman en Pieterdina Kleine:

            1 Hannelore Reuhman

               2 Nico Reuhman, geboren op 20-01-1949. Zie 1.7.2.6.1.1.

            3 Klaas Reuhman, geboren op 05-04-1950.

 

1.7.2.6.1.1. Nico Reuhman is geboren op 20-01-1949, zoon van Piet Reuhman en Pieterdina Kleine. Nico is overleden op 13-7-2001, 52 jaar. Nico trouwde met Corrie Sluyk. Corrie is geboren in 1951.

 

Kinderen van Nico en Corrie:

            1 Saskia Reuhman, geboren 08-12-1976

            2 Jasper Reuhman, geboren op 05-06-1986

 

1.7.2.6.2. Jan Reuhman is geboren op 15-06-1930. Jan is overleden op 05-04-1996 in Castricum, 65 jaar. Jan trouwde met Eefje Bakker. Eefje is overleden.

1.7.1.1.2.1. Hinke Reuhman is geboren op 22-02-1933 in Rotterdam, dochter van DaniŽl Reuhman en Catharina van den Boogaart. 
Uit de geboorteakte: Aangeefster Neeltje van den Boogaart, oud 24 jaar, zonder beroep, wonende te Rotterdam die verklaarde dat in haar tegenwoordigheid is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind genaamd zal worden Hinke.
Hinke trouwde, 24 jaar, op 21-03-1957 in Rotterdam met Willem Boer, 23 jaar. Het huwelijk werd ontbonden op 16-11-1987 in Hendrik-Ido-Ambacht. Willem is geboren op 11-08-1933 in Rotterdam.Willem is overleden op 10-11-2007 in Hendrik-Ido-Ambacht, 74 jaar.

Kind van Hinke en Willem:

1 Sandra Boer, geboren op 29-05-1958 in Rotterdam Zie 1.7.1.1.2.1.1.


1.7.1.1.2.2 DaniŽl Reuhman is geboren op 02-01-1935 in Rotterdam, zoon van DaniŽl Reuhman en Catharina van den Boogaart. DaniŽl trouwde, 28 jaar, op 29-08-1963 in Rotterdam met Anne Marina Wolter, 17 jaar. Anne Marina is geboren op 16-03-1946 in Rotterdam. Anne Marina is overleden op 01-05-2000 in Dordrecht, 54 jaar. 

Kinderen van DaniŽl en Anne Marina:

1 Eelco DaniŽl Reuhman, geboren op 22-10-1964 in Rotterdam Zie 1.7.1.1.2.2.1.
2 Anne Catharina Reuhman, geboren op 09-06-1971 in Rotterdam  Zie 1.1.1.1.2.2.2.


1.7.1.1.2.3 Berend Reuhman is geboren op 19-05-1937 in Rotterdam, zoon van DaniŽl Reuhman en Catharina van den Boogaart. Berend is overleden op 11-08-1999 in Zwijndrecht, 64 jaar. Berend trouwde 21 jaar, op 22-01-1959 in Rotterdam met Gerda Theadora Dekker, 20 jaar. Gerda Theadora is geboren op 08-11-1938 in Rotterdam.

Kinderen van Berend en Gerda Theadora:

1 Daan Berend Reuhman, geboren op 28-04-1960 in Rotterdam  Zie 1.7.1.1.2.3.1.
2 JÝrine Reuhman, geboren op 16-11-1964 in Zwijndrecht Zie 1.7.1.1.2.3.2.


1.7.1.1.5.1 John Peter Reuhman is geboren op 19-05-1955 in Nieuw Zeeland, zoon van Johan Teunis Reuhman en Dorothyanne Wotton. John Peter trouwde in Nieuw Zeeland met Christine Maree Fowke. Christine Maree is geboren op 02-10-1956 in Nieuw Zeeland. Het huwelijk is ontbonden.

Kinderen van John Peter en Christine Maree:

1 Nicholas Johan Reuhman, geboren op 11-11-1983 in Nieuw Zeeland.
2 Benjamin Frederick Reuhman, geboren op 12-10-1985 in Nieuw Zeeland.
3 Alexandra Katya Reuhman, geboren op 17-09-1990 in Nieuw Zeeland.
4 Jonathan Andrew Reuhman, geboren op 25-09-1992 in Nieuw Zeeland.


1.7.1.1.5.2 Dana Maria Reuhman is geboren op 27-04-1957 in Nieuw Zeeland, dochter van Johan Teunis Reuhman en Dorothyanne Wotton.
Dana Maria trouwde met Peter Harvey Jackson. Peter Harvey is geboren op 21-08-1956 in Nieuw Zeeland.

1.7.1.1.2.1.1 Sandra Boer is geboren op 29-05-1958 in Rotterdam, dochter van Willem Boer en Hinke Reuhman. Sandra:
(1) trouwde, 20 jaar, op 29-12-1978 in Zwijndrecht met Renť Gaillard, 21 jaar. Het huwelijk werd ontbonden op 03-10-1984 in Zwijndrecht. Renť is geboren op 12-08-1957 in Rotterdam.
(2) trouwde, 26 jaar, op 13-02-1985 in Zwijndrecht met Jan Dirk van Loon, 22 jaar. Het huwelijk werd ontbonden op 13-06-2001 in Zwijndrecht. Jan Dirk is geboren op 07-09-1962 in Zwijndrecht.
(3) trouwde, 48 jaar, op 09-01-2007 in Maasdriel met Hendrikus Fernandinus Ipenburg, 49 jaar. Hendrikus Fernandinus is geboren op 19-07-1957 in Utrecht.

Kind van Sandra en Renť:

1 Charles Gaillard, geboren op 02-04-1981 in Rotterdam.

Kind van Sandra en Jan Dirk:

1 Michelle van Loon, geboren op 12-07-1985 in Rotterdam, trouwde op 21-07-2009 in Rotterdam met Lodewijk Dirk van Ardennen, geboren op 10-09-19761.7.1.1.2.2.1 Eelco DaniŽl Reuhman is geboren op 22-10-1964 in Rotterdam, zoon van DaniŽl Reuhman en Anne Maria Wolter. Eelco DaniŽl trouwde, 27 jaar, op 27-04-1992 in Binnenmaas met Caroline Borg, 24 jaar. Caroline is geboren op 26-07-1967 in Oud-Beijerland.

Kinderen van Eelco DaniŽl en Caroline:

1 Levi Reuhman, geboren op 19-08-1991 in Heinenoord.
2 Sigi Reuhman, geboren op 18-09-1994 in Heinenoord.


1.7.1.1.2.2.2 Anne Catharina Reuhman is geboren op 09-06-1971 in Rotterdam, dochter van DaniŽl Reuhman en Anne Maria Wolter. Anca Catharina trouwde, 23 jaar, op 12-08-1994 in Nieuw-Beijerland met Dirk Pleun Klijn, 26 jaar. Dirk Pleun is geboren op 23-08-1967 in Goudswaard.

Kinderen van Anne Catharina en Dirk Pleun:

1 Andy Klijn, geboren op 22-10-1997 in Rotterdam.
2 Mitchell Klijn, geboren op 14-09-2001 in Rotterdam.


1.7.1.1.2.3.1 Daan Berend Reuhman is geboren op 28-04-1960 in Rotterdam, zoon van Berend Reuhman en Gerda Theadora Dekker. Daan Berend trouwde, 23 jaar, op 22-09-1983 in Oldenzaal met Marian Huisken, 22 jaar oud. Marian is geboren op 08-05-1961 in Utrecht.

Kinderen van Daan Berend en Marian:

1 Esmťe Reuhman, geboren op 21-02-1996 in Waalre.
2 Haydťe Reuhman, geboren op 17-05-2000 in Velthoven.


1.7.1.1.2.3.2 JÝrine Reuhman is geboren op 16-11-1964 in Zwijndrecht, dochter van Berend Reuhman en Gerda Theadora Dekker. Jorine trouwde, 28 jaar, op 19-03-1993 in Rotterdam met Hans Rijsbergen, 30 jaar. Hans is geboren op 26-02-1963 in Leiden.

Kinderen van Jorine en Hans:

1 Laurine Rijsbergen, geboren op 01-10-1993 in Rotterdam.
2 Daan Rijsbergen, geboren op 21-03-1997 in Rotterdam.Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2 op 24-08-2005 22:30